MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Koşulları
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli
Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet
üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden
düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve
satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
kapsamaktadır.
MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan:  Uysal Ekmek
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Nizam Sokak No: 1 ÖDEMİŞ | İZMİR
Telefon: + 90 ( 0505 ) 018 50 00
Faks: —
Email: info@uysalekmek.com
MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.diyetekmek.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan
adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli,
ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi
sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile
her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde
açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu
süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Uysal Ekmek sorumlu tutulamaz.

4.4 –Uysal Ekmek, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı
nüshasının Uysal Ekmek iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın
tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli
ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Uysal Ekmek ürünün teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün
bedelini Uysal Ekmek namına ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim
edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Uysal Ekmek iletişim adres(ler)ine
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- Uysal Ekmek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,
ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde
ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi
halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya
bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması
için Uysal Ekmek iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo
giderleri Uysal Ekmek tarafından karşılanacaktır.

4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Uysal Ekmek iletişim kanallarını
kullanarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanılması için bu süre içinde Uysal Ekmek iletişim kanallarına faks, email veya
telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya
teslim edilen ürünün Uysal Ekmek iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo
teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını
takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise
KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade
edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek
ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye
özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici,
kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme
işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın
kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere
kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Uysal Ekmek yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul
etmiş sayılacaktır.